POLONINY TRAIL

Pridané: 20.06.2022 11:06:34

Autor: Peter

Poloniny trail je unikátny a pilotný projekt Prešovského samosprávneho kraja s cieľom naštartovať ekonomický potenciál okresu Snina a to dobudovaním cyklo-infraštruktúry- cyklotrás a drobných oddychových zón v národnom parku Poloniny, ako aj podporou malých a stredných inovatívnych podnikov v danom okrese. Poloniny trail má ambíciu prepojiť zaujímavé turistické body - prírodné a kultúrne pamiatky - v rámci národného parku a v jeho blízkosti, jednou spoločnou cyklotrasou v celkovej dĺžke 86 km.

V snahe využiť čo najviac existujúcich cyklotrás – je celý okruh rozdelený na menšie úseky- novobudovaných alebo existujúcich trás, ktoré je nutné modernizovať. Typickým príkladom takejto modernizácie je 14 km úsek cyklotrasy na existujúcej účelovej komunikácii vedúcej od obce Jalová po bývalú obec Ruské.

Celý projekt Poloniny trail je z časového hľadiska rozdelený na tri etapy. Prvé dve etapy chceme vybudovať už do konca roka 2023, tretiu etapu, ktorá zároveň prepája všetky trasy do jedného kompaktného celku plánujeme postaviť do roku 2026.

Základný popis trasy:

 

Východiskovým bodom Poloniny trail je vstup od Sniny cez Stakčín až po obec Jalová (tento úsek je zároveň plánovaným úsekom Kostrovej siete cyklotrás Prešovského kraja). Následne trasa pokračuje na sever okolo vodnej nádrže Starina smerom na bývalú obec Ruské (v tomto bode sa na ňu napája Porta Rusica – historická cesta) a ďalej pokračuje na Runinu, Ruský Potok, Uličské Krivé a Ulič (budúce napojenie na ukrajinskú hranicu), v ktorom sa opäť stáča na západ smerom na Kalnú Roztoku a Stakčínsku Roztoku a v Stakčíne sa uzatvára tento zhruba 86 km okruh plánovanej cyklotrasy.

 

 1. Etapa (úsek Snina, úsek Stakčín, úsek Ulič- Uličské Krivé)

 

 • Výstavba troch úsekov v celkovej dĺžke cca 15 km,
 • Novobudované segregované cyklo-cestičky- šírka 3m, asfaltový povrch
 • Budúce napojenie na UA (Ulič) a n tretiu etapu Uličské Krivé - Ruský potok (Uličské Krivé)

 

 1. Etapa (úsek Jalová – Ruské)

 

 • Modernizácia účelovej komunikácie
 • Dôraz na zvýšenú bezpečnosť cyklistov- nové značenie
 • Oprava 7 mostov a priepustov na trase

 

 1. Etapa (úseky Runina – Ruský potok – Uličské Krivé, Ulič -Kalná roztoka –

Stakčínska roztoka -Stakčín)

 • Novobudované trasy a prepojenie trás po existujúcich cyklotrasách
 • Dobudovanie prvkov drobnej infraštruktúry v jednotnom štýle – 4 vyhliadkové veže, 10 altánkov, 4 sociálne zariadenia, odpadkové koše pozdĺž celého okruhu v unikátnom spoločnom dizajne

 

Časový harmonogram prebiehajúcich aktivít

Počas posledných 12 mesiacov sme absolvovali vyše 50 stretnutí (online aj prezenčne) so starostami dotknutých obcí – na pravidelnej báze s cieľom majetkovoprávneho vysporiadania, absolvovali sme viacero terénnych výjazdov za účasti projektantov aj vlastníkov, stretnutia so zástupcami NP Poloniny, LPM Ulič, zástupcami miestnych urbariátov, stavebnými úradmi, katastrálnym úradom, okresnými úradmi, štátnymi inštitúciami ako SPF, š. p. alebo SVP, š. p., a tiež sme sa zúčastnili obecných zastupiteľstiev a priamych diskusií s poslancami dotknutých obcí aj s ich občanmi.

Hľadali sme najlepšie riešenia trasovania kvôli obťažnému majetkovo právnemu vysporiadaniu parciel, alebo prítomnosti biotopov, riešili sme komplikované majetkovoprávne vzťahy vznikajúce v priebehu procesu ich majetkovo právneho vysporiadania: napr. úmrtnosť vlastníkov pozemkov kvôli Covidu, vyhľadávanie dedičov a dedičské konania, a hľadanie najvhodnejšieho riešenia v krátkom čase, nakoľko od začiatku vieme, že tento projekt je časovo limitovaný pokiaľ ide o financovanie z aktuálneho programového obdobia. Zároveň aktuálne komunikujeme s MIRRI a hľadáme finančné zdroje z OP Slovensko na dobudovanie tretej etapy Poloniny trail z programového obdobia 2021-2027.

 

VIZUALIZÁCIA

 

Stakčín: cyklo-lávka, cestný most a oddychová zóna, Jalová: cyklo-lávka

 

Ulič- Uličské Krivé: cyklo-lávka, oddychová zóna

 

Návrh altánku s prvkami rusínskej architektúry

 

 

Starina – Ruské:

cyklotrasa na účelovej komunikácii, vyhliadková veža, križovatka (Ruské) - Poľsko- Runina

 

Podpora endogénneho potenciálu okresu Snina (Catching Up Regions), ktorý v sebe zahŕňa výstavbu Poloniny trail ale aj výstavbu základnej infraštruktúry- voda kanál (nevyhnutná pre podporu turizmu) a tiež podporu malých a stredných podnikateľov v okrese Snina má za cieľ podporiť turistický potenciál v regióne národného parku. Všetky aktivity sa snažíme realizovať s ohľadom na životné prostredie a podporovať tak eko či prírodný turizmus, ktorý sa v danom regióne rozvíja viacerými inštitúciami. Pri výstavbe uprednostňujeme prírodné materiály, inovatívne a ekologické prístupy.

 

Nadväznosť Poloniny trail na rozvoj mäkkého turizmu (zážitky, nie masovosť)

Okres Snina a NP Poloniny ponúkajú jedinečné prírodné a kultúrne danosti a atrakcie, ktoré ak sa budú rozvíjať, môžu byť v kontexte trendov v oblasti medzinárodného dopytu vskutku konkurencieschopné. Vytvárajú predpoklad pre rozvoj kultúrno-poznávacieho a ekologického cestovného ruchu v chránenom území národného parku. K najvýznamnejším a najvzácnejším atrakciám patria:

 

 • Stakčín:

Barankov most - úzkokoľajka Stakčín - Strihovce, Arpádova línia, vojenské múzeum/vojnový cintorín, kaštieľ/pomník, rázcestie Jalová - Beskydsky panteón,

 

 • Starina:

Rázcestie Zvala - vyhliadková veža, Veľká Poľana - studňa Oresta Dubaya, vojnový cintorín s rotundou a ruinami murovanej cerkvi, Ruské - NPR Pod Ruským, Ruské- križovatka s možnosťou pokračovania po historickej kamennej ceste Porta Rusica do PL

 

 • Runina:

Smrekovica - zaniknutá obec, pútnické miesto 3 studničky, vychýrená krčma u Mirka, židovský cintorín/vodopád, rybník- priestor pre karavany, obec bez mobilného signálu, tmavá obloha- spojenie s obcou Topoľa (drevený kostolík, OZ Košiar- výrobky z pálenej hliny a chlieb)

 

 • Ruský potok:

Cintorín vojenský, drevený kostolík UNESCO

 

 • Uličské Krivé:

Pustovňa- Ignatij Cokina, drevený kostolík UNESCO, prales Rožok

 

 • Ulič:

Miniskanzen drevených cerkví, ryvníky – oddychová zóna, arpádová límia, 2 km – ukrajinská hranica, HANY Ulić – pirohy, MMM sirupy

 

 • Ruská Volová:

Drevený kostolík, tabuľa Fedora Hlavatého - zbojník

 

 • Kalná Roztoka:

Drevený kostolík, prales Havešová,

 

 • Stakčínska roztoka:

Obec zvaná Mexiko