Podmienky: Do školy a práce na bicykli

Podmienky propagačnej súťaže cyklodopravy (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 847 - § 849 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.


Organizátor súťaže
1.1. Organizátorom súťaže je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


Trvanie súťaže
2.1. Súťaž sa uskutočňuje na území Prešovského samosprávneho kraja od 01.09. 2023 do 30.09.2023.

 

Podmienky súťaže
3.1. Podmienkou súťaže je registrácia účastníka na stránke www.cyklo.psk.sk a vytvorenie užívateľského konta. Po registrácii a vytvorení užívateľského konta je účastník povinný raz týždenne zaznamenať spôsob dopravy do a z práce/školy vo svojom účte v záložka „Do školy a práce na bicykli“. Cieľom súťaže je využívať na dopravu do a zo školy a práce bicykel a minimalizovať cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.


3.2. Zapojení účastníci budú vyplňovať svoje spôsoby jazdy čestne a pravdivo.


3.3. Zapojení účastníci s najvyšším počtom odjazdených kilometrov v rámci tejto súťaže môžu získať vecné ceny, tzv. „ceny predsedu PSK“.

Pravidlá súťaže „Do školy a práce na bicykli“
4.1. Počas mesiaca jún odjazdite aspoň 12 dní na bicykli a získajte účastnícke tričko. Pri registrácii zadajte adresu svojho bydliska, adresu pracoviska/školy. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebná registrácia a vytvorenie konta. Vyplňte základné údaje:

 •  Meno a priezvisko
 •  Rok narodenia
 •  Adresu bydliska (miesto štartu do práce a školy (adresa pre zaslanie účastníckeho trička)
 •  Adresu pracoviska alebo školy (ak nekončíte jazdu v mieste práce alebo školy a využívate na tzv. poslednú míľu verejnú dopravu, chôdzu, osobný automobil zaškrtnite jednu z možností)
 •  Potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 •  Potvrdenie podmienok s registráciou do súťaže
 •  Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

 

4.2. Vo svojom konte aspoň raz v týždni zaznamenajte, ako ste sa dostali do práce/školy. Vyberte zo zoznamu ku každému dňu spôsob jazdy. Ak si vyberiete bicykel, zaznamenajte každú jazdu samostatne do a z práce/školy, priložte fotografiu meracieho zariadenia (cyklopočítač, aplikácia v mobile pre zaznamenávanie prejdenej trasy). Na konci mesiaca účastníci s najväčším počtom odjazdených km vyhrajú hodnotné vecné ceny, ostatní účastníci s minimálne 12 dňami, počas ktorých sa do a z práce/školy dopravili na bicykli, získavajú účastnícke tričko.


4.3. Súťaž je určená zamestnancom/žiakom/študentom s trvalým bydliskom na území Prešovského
kraja, ktorí navštevujú pracovisko/školu na území aj mimo Prešovského kraja. Účastníci súťaže sú
povinní zaznamenávať svoje jazdy do registračného formulára pravdivo a čestne vo svojom konte na
stránke www.cyklo.psk.sk.

 

4.4. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Prešovského samosprávneho kraja pri splnení pravidiel tejto súťaže.


4.5. Registráciou a vytvorením konta na www.cyklo.psk.sk účastník súťaže potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami, bude ich rešpektovať.


4.6. V rámci tejto súťaže sa započítavajú len kilometre najazdené do a z práce/školy. V jednom dni si účastník súťaže môže započítať jazdu do práce/školy a z práce/školy, t. z. maximálne 2 súťažné jazdy.


4.7. Jazdy v rámci výkonu povolania nie je možné započítavať k jazdnému výkonu, v tomto prípade sa nejedná o dopravu medzi bydliskom a miestom výkonu/začiatku povolania (napr. cykloposlíček).


4.8. Účasť v súťaži „Do školy a práce na bicykli“ je dobrovoľná a nezaväzuje účastníka k žiadnym záväzkom, ukončenie účasti nie je potrebné žiadnym spôsobom nahlasovať.


4.9. Organizátor sa zaväzuje vyhlásiť najlepších účastníkov tejto súťaže na jednom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční v termíne po ukončení kampane, kedy bude výhercom oznámení deň odovzdania cien emailom. Odovzdanie cien prebehne v sídle Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov.


Kategórie súťaže „Do školy a práce na bicykli“
5.1. v rámci súťaže „Do školy a práce na bicykli“ budú vyhodnotení zapojení účastníci za splnenia podmienok súťaže v nasledovných kategóriách: Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami a minimálnym počtom 24 jázd pre náhodné žrebovanie, do práce a z práce - MUŽI
V tejto kategórii budú ocenení 4 súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže a 3 náhodne vyžrebovaní súťažiaci s minimálnym počtom 24 jázd do práce a z práce na bicykli.


Súťažiace s najviac najazdenými kilometrami a minimálnym počtom 24 jázd pre náhodne žrebovanie, do práce a z práce – ŽENY
V tejto kategórii budú ocenené 4 súťažiace s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže 3 náhodne vyžrebované súťažiace s minimálnym počtom 24 jázd do práce a z práce na bicykli.


Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami a minimálnym počtom 24 jázd pre náhodne žrebovanie výhercov, do školy a zo školy – ŠTUDENTI A ŽIACI
V tejto kategórii bude ocenených 5 súťažiacich s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže – ŽIACI a ŠTUDENTI (bez rozdielu veku) a 5 náhodne vyžrebovaných súťažiacich s minimálnym počtom 24 jázd do školy a zo školy.

 

Ceny
6.1. Účastníci s najväčším počtom kilometrov podľa kategórii súťaže „Do školy a práce na bicykli“ podľa bodu 5. podmienok súťaže vyhrávajú nasledovné ceny predsedu PSK: horský bicykel, cyklopočítač, športové hodinky, cyklobatoh.


6.2. Ceny si výhercovia prevezmú osobne na Úrade PSK v deň vyhlásenia výsledkov Organizátorom. Výherca bude na výhru v súťaži upozornený emailom Úradom PSK.


6.3. V prípade, že výherca si nevyzdvihne výhru na Úrade PSK alebo sa s organizátorom nedohodne na prevzatí ceny iným spôsobom, takáto výhra prepadá v prospech organizátora.

 

Odovzdávanie cien výhercom
7.1. Vyhodnotenie súťaže prebehne v termíne od 1.10. do 31.10.2023 v sídle Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Deň odovzdania cien výhercom bude oznámený výhercom emailom.


Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
8.1. Účastník súťaže vytvorením a odoslaním súťažnej registrácie a vytvorením konta dáva Organizátorovi súťaže ako prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj ako GDPR) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to na účely organizácie a zaistenia súťaže, preverenia platnej účasti súťažiaceho v súťaži, vyhodnotenia súťaže a prípadne s cieľom odovzdania výhry vedenie evidencie výhercov, a zverejnenia osobných údajov výhercov, v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje – email.


8.2. Súhlas účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný, avšak bez jeho udelenia nie je možná účasť v uvedenej súťaži.


8.3. Účastník súťaže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje na celé obdobie trvania obdobie až do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže, najviac na tri mesiace po skončení Súťaže.
Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom emailu zodpovednej osoby PSK uvedenej na webovom sídle PSK, podstránka Ochrana osobných údajov, alebo písomne na adrese sídla PSK. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Účastník súťaže berie na vedomie, že odvolaním súhlasu sa jeho účasť v súťaži končí. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia prevádzkovateľovi a má za následok ukončenie účasti súťažiaceho na ďalšej účasti v súťaži, vrátane straty nároku na výhru, ak je doručené pred jej odovzdaním súťažiacemu. Súťažiaci má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov aj tieto práva:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom v súvislosti s tým požadovať vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); PSK je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré PSK spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR ; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich PKS získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a PSK nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak PSK spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že PSK o ňom spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol PSK v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie SPP, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.


Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.


8.6 Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje Organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla (www.vucpo.sk) na podstránke Ochrana osobných údajov.